FORLAND – Tuyển tư vấn xây báo cáo đánh giá bước đầu về việc thực thi Luật Tiếp cận thông tin và điều hành hội thảo “Chia sẻ kinh nghiệm về việc thực thi Luật Tiếp cận thông tin”

Để thực hiện dự án “Tăng cường sự tham gia của cộng đồng và các tổ chức xã hội vào tiến trình thực hiện Luật Tiếp cận thông tin” Liên minh đất rừng FORLAND cần tuyển Tuyển tư vấn xây báo cáo đánh giá bước đầu về việc thực thi Luật Tiếp cận thông tin và điều hành hội thảo “Chia sẻ kinh nghiệm về việc thực thi Luật Tiếp cận thông tin”.

Read More