Quyết định số 911/QĐ-BNN-TCLN ngày 19/03/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công bố hiện trạng rừng toàn quốc năm 2018

Quyết định số 911/QĐ-BNN-TCLN ngày 19/03/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công bố hiện trạng rừng toàn quốc năm 2018

http://tongcuclamnghiep.gov.vn/content/uploads/files/2019.3.19%20No%20911.Q%C4%90.BNN.TCLN%20DBR2018.pdf

Nguồn: Tổng cục Lâm Nghiệp

Quyết định số 297/QĐ-TTg ngày 18/03/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án bảo vệ, khôi phục và phát triển rừng bền vững vùng Tây Nguyên giai đoạn 2016 – 2030

Ngày 18 tháng 3 năm 2019, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 297/QĐ-TTg  phê duyệt Đề án bảo vệ, khôi phục và phát triển rừng bền vững vùng Tây Nguyên giai đoạn 2016 – 2030.

http://tongcuclamnghiep.gov.vn/content/uploads/files/quyet-dinh-297-qd-ttg-2019-de-an-bao-ve-khoi-phuc-phat-trien-rung%20(1).pdf

(Nguồn: Tổng cục Lâm Nghiệp)