Để thực hiện dự án “Tăng cường sự tham gia của cộng đồng và các tổ chức xã hội vào tiến trình thực hiện Luật Tiếp cận thông tin” Liên minh đất rừng FORLAND cần tuyển Tuyển tư vấn xây báo cáo đánh giá bước đầu về việc thực thi Luật Tiếp cận thông tin và điều hành hội thảo “Chia sẻ kinh nghiệm về việc thực thi Luật Tiếp cận thông tin”.

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

Vị trí Tư vấn
Nhiệm vụ chính Tư vấn xây báo cáo đánh giá bước đầu về việc  thực thi Luật Tiếp cận thông tin

Tư vấn điều hành hội thảo “Chia sẻ kinh nghiệm về việc thực thi Luật Tiếp cận thông tin”

Địa điểm Hà Nội
Thời gian 2/2019 – 3/2019

 

 1. Thông tin chung

Luật Tiếp cận thông tin số 104/2016/QH13 do Chủ tịch Quốc hội Việt Nam ký duyệt và thông qua, sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7/2018. Luật quy định việc thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân, nguyên tắc, trình tự, thủ tục thực hiện quyền tiếp cận thông tin, trách nhiệm, nghĩa vụ của cơ quan nhà nước trong việc đảm bảo quyền tiếp cận thông tin của công dân.

Để tăng cường hiệu quả thực thi Luật Tiếp cận thông tin ở cấp cơ sở, Liên minh Đất rừng (FORLAND) triển khai dự án: “Tăng cường sự tham gia của cộng đồng và các tổ chức xã hội vào tiến trình thực hiện Luật Tiếp cận thông tin”  với mục tiêu là hỗ trợ các tổ chức xã hội (TCXH) trực thuộc Liên hiệp các Hội KHKT Việt Nam (VUSTA) và cộng đồng địa phương tham gia tích cực vào tiến trình thực thi Luật Tiếp cận thông tin để bộ Luật này nhanh chóng đi vào cuộc sống, đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng của người dân và các cơ quan thực thi chính sách các cấp.

Mục tiêu: Mục tiêu chung của dự án là góp phần nâng cao hiệu quả thực thi Luật Tiếp cận thông tin khi Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2018.

Các mục tiêu cụ thể là:

 • Nâng cao kiến thức sự hiểu biết của các tổ chức xã hội và cộng đồng về quá trình xây dựng và ban hành Luật Tiếp cận thông tin.
 • Tăng cường sự tham gia chủ động và tích cực của các TCXH và cộng đồng địa phương vào việc thực thi Luật Tiếp cận thông tin.

Để triển khai thực hiện các hoạt động đảm bảo mục tiêu trên, Trung tâm nghiên cứu kiến thức bản địa và phát triển cần tuyển 02 tư vấn gồm 01 tư vấn chính và 01 tư vấn để thực hiện các hoạt động xây dựng báo cáo đánh giá bước đầu về việc thực thi Luật Tiếp cận thông tin và Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm về việc thực thi Luật Tiếp cận thông tin.

 1. Mục tiêu

Nhóm tư vấn sẽ cung cấp hỗ trợ kĩ thuật thông qua các hoạt động sau đây:

Tổng hợp và hoàn thiện báo cáo đánh giá ban đầu về việc thực thi Luật Tiếp cận thông tin

Điều phối hội thảo chia sẻ kết quả về việc thực thi Luật Tiếp cận thông tin

Nhóm đối tượng tham gia gồm: thành viên các liên minh là đối tác của Oxfam, các nhóm cộng đồng.

 1. Nhiệm vụ cụ thể
Nhiệm vụ Mô tả Thời gian Địa điểm
 

Xây dựng báo cáo đánh giá bước đầu về việc thực thi Luật Tiếp cận thông tin

Tư vấn chính có nhiệm vụ:

Xây dựng khung báo cáo

Hướng dẫn các liên minh tổng hợp theo khung báo cáo, góp ý bổ sung cho báo cáo hợp phần của mỗi liên minh

Tổng hợp báo cáo chung

 

Tư vấn phu có nhiệm vụ:

Hỗ trợ tư vấn chính trong việc  xây dựng khung báo cáo, trao đổi làm việc với các liên minh cho các báo cáo hợp phần

Hỗ trợ tổng hợp báo cáo chung

Góp ý cho báo cáo chung.

 

 

2-3/2018

 

Hà Nội

Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm về việc thực thi Luật Tiếp cận thông tin

 

Nhiệm vụ của tư vấn chính

Xây dựng chương trình hội thảo

Điều hành hội thảo

Nhiệm vụ của tư vấn phụ

Hỗ trợ xây dựng chương trình

Hỗ trợ tổ chức hội thảo

 

2 – 3/2018 Hà Nội

 

 1. Sản phẩm và chi trả
Chi trả Sản phẩm Thời gian
100% Báo cáo đánh giá ban đầu về việc thực thi Luật Tiếp cận thông tin

Biên bản hội thảo

31/3/2019
 1. Nơi làm việc

Hà Nội

 1. Thời gian

Từ 2/2018 – 3/2019

 1. Yêu cầu tư vấn
 • Tư vấn chính
  • Giáo dục: Có bằng thạc sĩ trở lên có liên quan tới một trong các chuyên ngành Luật, phát triển, xã hội học, quyền con người, giáo dục.
  • Kinh nghiệm
   • Có ít nhất 15 năm kinh nghiệm làm việc về lĩnh vực phát triển, cộng đồng, giám sát thực thi Luật
   • Có ít nhất 10 năm kinh nghiệm về vận động chính sách, quyền con người. giảng dạy tập huấn.
   • Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm xây dựng các chỉ số giám sát thực thi Luật, làm việc với các cớ chế trong nước và quốc tế
   • Có kinh nghiệm trong viết báo cáo
   • Tốt tiếng anh
  • Tư vấn phụ
   • Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc về lĩnh vực phát triển, cộng đồng, giám sát thực thi Luật
   • Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm về vận động chính sách, quyền con người. giảng dạy tập huấn.
   • Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm xây dựng các chỉ số giám sát thực thi Luật, làm việc với các cớ chế trong nước và quốc tế
   • Có kinh nghiệm trong viết báo cáo
   • Tốt tiếng anh
 1. Hồ sơ ứng tuyển

Ứng cử viên quan tâm gửi hồ sơ ứng tuyển chứng minh năng lực gồm:

 • Thư ứng tuyển
 • CV với ít nhất 03 người giới thiệu
 • Đề xuất tài chính

Hồ sơ ứng tuyển gửi về: pkdung@cird.org.vn  tới hết ngày……/…./2019.